top of page

נושא המכרז: הנחת צנרת מים – מועצה מקומית הר אדר

מועצה מקומית הר אדר להלן – הרשות, מזמינה בזה קבלת הצעות לביצוע עבודות צנרת מים בהתאם לכל הדרישות וההנחיות המפורטות להלן ובמסמכים הנספחים לתנאים אלה המהווים מכלול מחייב אחד

לקבלת טופסי מכרז

bottom of page